Friday, April 07, 2006

Oluşturmacılık

Oluşturmacılık

· Öğretmeye değil öğrenmeye önem verir.
· Öğrenen özerkliği ve inisiyatifini destekler ve kabul eder.
· Öğrenenleri irade ve amaç sahibi varlıklar olarak görür.
· Öğrenmeyi süreç olarak düşünür.
· Öğrenenin araştırmasını destekler
· Öğrenmede deneyimin kritik rolünü onaylar.
· Öğrenenlerin doğal merakını destekler.
· Öğrenenlerin zihinsel modelini hesaba katar.
· Performansı ve öğreneni değerlendirirken anlayışı vurgular
· Kendini bilişsel teorinin ilkeleri içinde görür.
· Öngör, yarat ve analiz et gibi bilişsel terminolojiden yararlanır.
· Öğrenenin “nasıl” öğrendiğini dikkate alır.
· Öğrenenin diğer öğrenenlerle ve öğretmenle konuşma içerisinde olmasını destekler.
· Birlikte öğrenmeyi destekler.
· Öğrenenleri gerçek dünya durumlarına katar.
· Öğrenmenin gerçekleştiği bağlama önem verir.
· Öğrenenin inançları ve tutumlarını göz önünde bulundurur.
· Öğrenenlere yeni bilgi oluşturma ve gerçek deneyimlerden anlama fırsatını sağlar.

Yönlendirici yardım, normal olarak öğretmenin yardımı olmaksızın öğrencilerin yapamayacakları görevleri öğrenenin yapmasına olanak vermektedir. Uygun bir öğretmen yardımı, bireysel gelişimlerinin en üst noktasında işlev görmelerini sağlayabilir. Bu nedenle, yönlendirici yardım, oluşturmacı öğrenme ve öğretmede önemli bir özelliktir.
Çok yönlü bakış açıları, gerçek etkinlikler, gerçek yaşam ortamları sıklıkla oluşturmacı öğrenme ve öğretme ile ilişkilendirilen kavramlardır. Görüldüğü üzere, farklı araştırmacıların ve kuramcıların ilkeleri arasında bir çok benzerlik mevcuttur. Aşağıda oluşturmacı öğrenme ve öğretime ilkelerinin bir sentezi ve özeti verilecektir.
Çok yönlü bakış açılarının, kavramların simgeleştirilmesi ve içeriklerin tanıtılması ve desteklenmesi;
· Amaçlar öğrenci tarafından belirlenir veya öğretmen ve sistemle anlaşma yoluyla.
· Öğretmenler, rehber, yol gösterici, izleyici, kolaylaştırıcı ve (tutor) olarak görev yaparlar.
· Etkinlikler, fırsatlar, araçlar ve ortamlar üsbilişsel, özdeğerlendirmeye, düzenlemeye, yansıtmaya ve özfarkındalığa destek sağlarlar.
· Öğrenmeyi yönlendirme ve kontrol etmede öğrenen merkezi rol oynar.
· Öğrenme durumları, ortamları, beceriler, içerik ve görevler uygun, gerçek ve gerçek dünyanın karmaşıklığını tanıtır.
· Gerçekliği ve gerçek dünyanın karmaşıklığını yansıtmak için ilk elden veri kaynakları kullanılır.
· Bilgi oluşturma ve kopyalanması vurgulanır.
· Bu oluşturma, bireysel bağlamlar içinde ve toplumsal anlaşma, işbirliği ve deneyim yoluyla olur.
· Öğrenenin ön bilgi oluşumları, inançları, ve tutumları bilgi oluşturma sürecinde dikkate alınır.
· Sorun çözme, üst düzey düşünme becerileri ve derin anlayış vurgulanır.
· Hatalar, öğrencinin ön bilgisini gösteren fırsatlar yaratır.
· Keşfetme, öğrenenlerin bilgiyi bağımsız olarak arama ve öğrenme amaçlarını yönetmeye destekleyici uygun bir yöntem olarak kabul edilir.
· Öğrenenlere, artan karmaşıklıkta görevler, yetiler, ve bilgi ediniminin olduğu yardımlı öğrenme fırsatı sunulur.
· Bilgi karmaşıklığı, kavramsal ilişkililik ve alanlar arası öğrenmeye vurguyla yansıtılır.
· İşbirlikçi ve birlikte-yardımlaşmalı öğrenme öğrenciye alternatif görüş açılarını tanıtmak için uygun görülür.
· Scaffolding, öğrenenlerin yeteneklerinin ötesindeki görevleri yapabilmeleri için kolaylaştırılır.
· Değerlendirme gerçekçidir ve öğretme sürecinin içindedir.

No comments: